รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0303/1637


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1637
ลงวันที่
30 กันยายน 2563
เรื่อง
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ