ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1844


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1844
ลงวันที่
04 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอสำรวจรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด