รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1962


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1962
ลงวันที่
21 กันยายน 2565
เรื่อง
การสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ