รายละเอียดหนังสือ กท 0303/1965


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/1965
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไป
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ