รายละเอียดหนังสือ กท 0303/2133


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/2133
ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ