รายละเอียดหนังสือ กท 0303/2186


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/2186
ลงวันที่
30 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ