ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0303/45


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0303/45
ลงวันที่
13 มกราคม 2564
เรื่อง
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด