รายละเอียดหนังสือ กท 0304/1123


ต้นเรื่อง
กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0304/1123
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานด้านพัสดุ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ