ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0304/1604


ต้นเรื่อง
กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0304/1604
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก