ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0304/1721


ต้นเรื่อง
กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0304/1721
ลงวันที่
14 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอสำรวจรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผลการศึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด