ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0306/ว 197


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/ว 197
ลงวันที่
15 สิงหาคม 2565
เรื่อง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก