ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0306/0360


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/0360
ลงวันที่
07 กันยายน 2564
เรื่อง
การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด