ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0306/1943


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/1943
ลงวันที่
19 กันยายน 2565
เรื่อง
การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก