ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0306/2154


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/2154
ลงวันที่
24 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ..
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด