รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0306/339


ต้นเรื่อง
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0306/339
ลงวันที่
29 มิถุนายน 2563
เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ