รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0400.1/482


ต้นเรื่อง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0400.1/482
ลงวันที่
09 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และรายชื่อผู้ประสานงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ