รายละเอียดหนังสือ กท 0400.1/575


ต้นเรื่อง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0400.1/575
ลงวันที่
31 สิงหาคม 2564
เรื่อง
การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ