ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1665


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1665
ลงวันที่
21 มิถุนายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด