ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1729


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1729
ลงวันที่
22 มิถุนายน 2564
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด