ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/1755


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/1755
ลงวันที่
25 มิถุนายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด