ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0401/2095


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2095
ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7-8
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด