ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/22


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/22
ลงวันที่
05 มกราคม 2564
เรื่อง
แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด