ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2239


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2239
ลงวันที่
20 มิถุนายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด