ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2343


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2343
ลงวันที่
22 มิถุนายน 2565
เรื่อง
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก