ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2442


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2442
ลงวันที่
24 ธันวาคม 2563
เรื่อง
แจ้งเลื่อนการดำเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด