ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2583


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2583
ลงวันที่
11 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด