ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2654


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2654
ลงวันที่
19 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวัน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด