ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/2684


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/2684
ลงวันที่
09 กันยายน 2564
เรื่อง
ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด