ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3203


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3203
ลงวันที่
08 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก