รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0401/3374


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3374
ลงวันที่
29 กันยายน 2563
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ