ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3400


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3400
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิด
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด