ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3533


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3533
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 13
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด