ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3678


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3678
ลงวันที่
04 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด