ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3793


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3793
ลงวันที่
12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด