รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0401/3847


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3847
ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอสำรวจความจำเป็นในการพัฒนา (การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ