ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3851


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3851
ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด