ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3863


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3863
ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด