ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/3881


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/3881
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีรับนโยบาย)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด