ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/4033


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/4033
ลงวันที่
07 ธันวาคม 2563
เรื่อง
หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด