ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/4165


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/4165
ลงวันที่
22 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด