ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0401/874


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/874
ลงวันที่
01 เมษายน 2564
เรื่อง
หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน