รายละเอียดหนังสือ กท 0401/91


ต้นเรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0401/91
ลงวันที่
13 มกราคม 2564
เรื่อง
แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ