รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 100


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 100
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ