รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 101


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 101
ลงวันที่
12 กันยายน 2565
เรื่อง
ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ