รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 104


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 104
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ