ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 105


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 105
ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด