ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 108


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 108
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด