รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 111


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 111
ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ