รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 11


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 11
ลงวันที่
19 มกราคม 2564
เรื่อง
ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ