ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/ว 112


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 112
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด